Perancang Harta Pusaka

ezham007@gmail.com

010-232 2759

47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

ezham007@gmail.com

010-232 2759

47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Perkhidmatan Kami

Penulisan Wasiat

Wasiat adalah pengakuan seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaatnya untuk digunakan bagi tujuan kebajikan atau apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang Pewarisan Islam, selepas kematiannya.

Pembahagian Harta Tanpa Wasiat

Aset orang Islam yang meninggal dunia tanpa membuat Wasiat akan diagihkan kepada waris-waris yang berhak mengikut Faraid iaitu Undang-undang Pewarisan Islam.

Siapakah Waris Faraid menurut Islam?

Waris telah ditetapkan dalam Islam. Waris utama berikut tidak terhalang sama sekali daripada mewarisi harta si mati, dengan syarat mereka beragama Islam. Mereka adalah:

Sebagai contoh cucu bukanlah secara automatik menjadi waris dan hanya akan mewarisi dalam situasi tertentu.

Antara golongan yang tidak dianggap sebagai waris yang layak mewarisi menurut Islam adalah :

Kelebihan Menulis Wasiat

Islam membenarkan orang Islam menulis Wasiat ke atas satu pertiga daripada hartanya kepada orang yang disayangi yang tiada hak hukum Faraid samada mereka Islam atau tidak atau untuk kebajikan asalkan ia menurut Syariah.

Kelebihan Menulis Wasiat

Perancangan harta pusaka bukan hanya mengenai pengagihan aset anda selepas kematian anda tapi yang lebih penting adalah bagaimana urusan pentadbiran harta pusaka anda dilaksanakan.

Melalui Wasiat anda berhak melantik Wasi/Pentadbir harta pusaka dalam kalangan individu atau syarikat amanah yang anda percayai dan yakin boleh melaksanakan tugas tersebut.

Pelantikan Wasi yang berwibawa akan mempercepatkan proses pencairan harta pusaka dan penyelesaian hutang piutang serta pengagihan harta pusaka anda kepada benefisiari yang berhak dengan telus, lancar dan sempurna.

Rasulullah S.A.W bersabda : “Bukanlah seorang Muslim yang sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan disimpan di bawah kepala.”

Diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar

Sudahkah Anda Menulis Wasiat?

Penulisan wasiat adalah sesuatu yang mesti dilakukan sekiranya anda mempunyai harta dan ahli keluarga malah menjadi kewajipan bagi mereka yang mempunyai hutang untuk menulis wasiat.

Penulisan wasiat seharusnya perlu dilakukan segera, ketika anda waras dan sihat tubuh badan. Jangan mengambil sikap tunggu dan lihat atau bertangguh. Jika anda tidak pasti bagaimana untuk menulis wasiat, anda boleh menghubungi as-Salihin.

as-Salihin adalah pakar perancangan harta pusaka Islam.  Di as-Salihin, kami mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam urusan penulisan Wasiat dan Pentadbiran Harta Pusaka.

Diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar: Rasulullah S.A.W bersabda:

“Bukanlah seorang Muslim yang sebenar yang mempunyai harta untuk diwasiatkan untuk tidur dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan disimpan di bawah kepala.”

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.  Jangan biarkan orang lain membuat keputusan untuk anda.

Pelantikan Wasi & Pentadbiran Pusaka

Wasi adalah orang yang dilantik di dalam Wasiat untuk menguruskan harta pusaka serta melaksanakan hasrat dan arahan pewasiat. Sekiranya pewasiat melantik Wasi individu beliau mungkin akan jatuh sakit, meninggal dunia atau tidak berupaya atau enggan bertindak sebagai Wasi. Oleh itu, adalah lebih baik melantik badan korporat sebagai wasi berbanding individu.

 
 

as-Salihin merupakan sebuah syarikat amanah dan boleh bertindak sebagai Wasi. as-Salihin akan memastikan pentadbiran harta pusaka dilaksanakan dengan telus dan lancar.

Menulis Wasiat mungkin satu pilihan tetapi pemilihan Wasi yang tepat bagi sesuatu Wasiat perlulah dibuat berdasarkan pertimbangan yang wajar dan berhati-hati.

Kepentingan Pelantikan Wasi

Pengurusan harta pusaka yang sempurna adalah bergantung kepada pelantikan Wasi yang tepat dan berwibawa. Kesejahteraan dan kebajikan ahli keluarga anda adalah bergantung kepada Wasi yang anda lantik. Wasi yang bertanggungjawab akan menjaga hak keluarga anda dengan selamat. Sebaliknya pemilihan yang tidak tepat akan menyebabkan anda meninggalkan keluarga anda dalam keadaan menderita.

Kelebihan Melantik as-Salihin Sebagai Wasi

as-Salihin diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 (telah dipinda kepada Akta Syarikat 2016) dan didaftarkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949. Ia tertakluk dengan peruntukkan undang-undang, oleh itu benefisiari yang diamanahkan kepadanya adalah terpelihara dan dilindungi. Kewujudannya bersifat kekal dan bon jaminan dikecualikan sekiranya ia bertindak sebagai Wasi Utama atau Wasi Gantian.

Lantiklah as-Salihin sebagai Wasi atau Wasi Gantian bagi Wasiat anda. as-Salihin pakar di dalam bidang Syariah dan undang-undang serta sokongan daripada Lembaga Penasihat Syariahnya, akan memastikan hasrat anda dapat dilaksanakan dan proses pentadbiran harta pusaka berterusan sehingga ke pengagihan terakhir.

Perkhidmatan as-Salihin sebagai Wasi kepada Wasiat anda

Amanah

Amanah adalah satu tanggungjawab yang wujud apabila seseorang individu atau sebarang entiti  (yang dikenali sebagai pembuat amanah) memindahkan hak pemilikan asetnya secara sah kepada mana-mana individu atau institusi (dikenali sebagai pemegang amanah) untuk memegang harta tersebut bukan untuk manfaat dirinya tetapi untuk manfaat dan kepentingan benefisiari samada ia individu atau sebaliknya.

Pemegang Amanah menjadi pemilik yang sah bagi aset amanah apabila aset tersebut dipindahkan kepada mereka. Manakala benefisiari akan menjadi pemilik manfaat bagi aset amanah tersebut. Pemegang Amanah akan menguruskan harta yang diamanahkan berdasarkan arahan serta syarat yang telah ditetapkan.

Secara ringkasnya, amanah adalah hak ke atas harta, samada harta tak alih atau sebaliknya, yang di pegang oleh satu pihak untuk kepentingan pihak yang lain.

Menurut Islam Amanah dikenali sebagai Al-Amanah

Berikut adalah peruntukkan Al Quran yang menekankan kepentingan amanah :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar

“Janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”

Diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar

Bentuk-bentuk Amanah

Amanah boleh wujud dalam salah satu daripada tiga bentuk, dinamakan :

Amanah Wasiat

Iaitu amanah yang dibina di dalam Wasiat dan ia akan berkuatkuasa selepas kematian pembuat Wasiat dan tertakluk kepada undang-undang perwarisan Islam.

Amanah Statutori

Iaitu amanah yang dibina secara automatik oleh undang-undang. Contoh bagi Amanah Statutori ialah jika simati meninggal dunia dan mempunyai benefisiari yang belum dewasa samada dia membuat Wasiat atau tiada Wasiat.

Amanah Hayat

Iaitu amanah yang dibina oleh pembuat Amanah ketika hidup dan ia berkuatkuasa segera apabila ikatan amanah ditandatangani oleh pembuatnya dan harta di serahkan kepada Pemegang Amanah.

Perkhidmatan Amanah oleh as-Salihin Trustee Berhad

Melalui konsep hibah (iaitu pemberian menurut Islam), Konsep Amanah menurut Islam boleh dibentuk untuk pelbagai tujuan termasuklah untuk pendidikan, perubatan dan saraan hidup. Amanah merupakan instrumen dan kaedah yang penting di dalam Perancangan Harta Islam.

Di as-Salihin kami menawarkan perkhidmatan Amanah yang dibenarkan oleh Islam dan komprehensif di mana kami akan bertindak sebagai Pemegang Amanah bagi harta amanah tersebut. Amanah boleh dibentuk untuk perkara-perkara berikut:

Tanggungjawab Pemegang Amanah

Pemegang Amanah memikul tugas yang berat. Ketika melaksanakan tanggungjawabnya, ia terikat dengan peraturan yang ketat ditetapkan undang-undang (seperti yang terkandung di dalam Akta Pemegang Amanah 1949 dan Akta Syarikat Amanah 1949).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

           Diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar

Menurut Yusoff Ali di dalam komennya terhadap ayat di atas tugas Pemegang Amanah ialah untuk menjaga kepentingan orang yang hartanya dipegang dan menyerahkan semula harta tersebut serta menjelaskannya apabila dikehendaki mengikut terma-terma amanah tersebut.

Elakkan Risiko Dalam Merancang Harta Pusaka Anda. Dapatkan Khidmat Nasihat Daripada as-Salihin Trustee Berhad.

Ya! Saya ingin ketahui lebih lanjut mengenai Penulisan Wasiat. Lengkapkan borang berikut untuk rundingan Wasiat secara PERCUMA!

Open chat
Hello! Bolehkah Kami Membantu? WhatsApp kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut.